قیمت پنجره ویستابست

برای آگاهی از قیمت پنجره ویستابست (Vistabest)، مطابق با جدول مندرج در این صفحه، پنجره های استانداردی طراحی نموده و مدل های مختلف بازشو از جمله، کشویی ویستابست و لولایی ویستابست را مورد بررسی قرار داده ایم.

این جدول شامل آیتم هایی متغییر از پنجره هایی استاندارد، با حالت های مختلف در نحوه بازشو می باشد.

آیتم های مورد بررسی در این مقاله بر اساس نیاز های روز و درخواست های مکرر مشتریان عزیز تعیین شده است.

 1. سطح مقطع پروفیل
 2. یراق آلات
 3. شیشه

در این مقاله جهت رفاه حال شما عزیزان به صورت متریکال و حدودی به این موضوع می پردازیم.

قیمت پنجره استاندارد لولایی و کشویی

جهت مطابقت قیمت یک پنجره با متغییر های مختلف و به صورت شماتیک، آنالیزی دقیق انجام شده است.

این آنالیز به صورت جدول قیمت، با تغییر آیتم های تاثیر گذار ارائه می گردد. و قیمت پنجره لولایی ویستابست، کشویی ویستابست با یراق آلات و شیشه متفاوت مقایسه می شود.

به عنوان مثال: پنجره لولایی ویستابست (Vistabest)، با لولای تک حالته را در شرایط ثابت، و یراق دوحالته مقایسه کرده ایم.

قیمت پنجره ویستابست (Vistabest) با متغییر های تعریف شده مطابق شکل به شرح زیر می باشد:

در ابتدا نقشه پنجره خود را با اشکال مندرج در این صفحه مطابقت دهید، سپس با تغییر آیتم ها مبالغ را مقایسه بفرمایید.

اگر پنجره مورد نظر شما و یا ابعاد موجود در این صفحه با نقشه های شما تفاوت دارد، میتوانید قیمت پنجره ویستابست خود را از مشاوران ما از طریق درگاه های ارتباطی دریافت کنید.

ما این کار را برای سهولت در دریافت قیمت ویستابست برای شما انجام داده و نتایج آن را با شما به اشتراک می گذاریم.

 • قیمت پنجره ویستابست دو لنگه با یک متحرک و ابعاد ۱۰۰ عرض و ۱۲۰ ارتفاع:

قیمت پنجره Upvc لولایی

یک لنگه بازشو لولایی ویستابست

 • یراق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • پنجره دولنگه با یک متحرک به همراه کتیبه با ابعاد ۱۰۰ عرض و ۱۶۰ ارتفاع:

پنجره با کتیبه

پنجره یک لنگه بازشو لولایی ویستابست با کتیبه

 • یراق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • هزینه تولید پنجره ویستابست پنجره سه لنگه با یک متحرک در وسط با ابعاد عرض ۱۶۰ و ۱۲۰ ارتفاع:

پنجره لولایی ویستابست سه لنگه

سه لت لولایی با یک لنگه متحرک در وسط

 • یراق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • پنجره سه لنگه با دو متحرک در اطراف با ابعاد عرض ۱۶۰ و ۱۲۰ ارتفاع:

ویستابست سه لنگه

پنجره سه لت لولایی با دو لنگه متحرک در طرفین

 • یراق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت پنجره سه لنگه کتیبه دار با یک متحرک در وسط با ابعاد عرض ۱۶۰ و ۱۶۰ ارتفاع:

لولایی با کتیبه و باز شو در وسط

سه لت با کتیبه لولایی با یک لنگه متحرک در وسط

 • یراق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۵۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • پنجره سه لنگه کتیبه دار با دو متحرک در اطراف با ابعاد عرض ۱۶۰ و ۱۶۰ ارتفاع:

پنجره با دو بازشو در کنار و به همراه کتیبه در بالا

پنجره سه لت با کتیبه لولایی با دو لنگه متحرک در طرفین

 • راق تک حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۶۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۶۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۴.۱۴.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۷۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق تک حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو حالته ، شیشه ۶.۱۲.۴ رفلکس نقره ای ؛ ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • درب ورودی با پروفیل پهن استاندارد و ابعاد عرض ۹۰ و ۲۴۰ ارتفاع:

درب ورودی ویستابست

درب لولایی ویستابست

 • یراق سوئیچی ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق سوئیچی ، شیشه ساده ۶.۱۲.۴ ؛ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق سوئیچی ، شیشه رفلکس نقره ای ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق سوئیچی ، شیشه رفلکس نقره ای ۶.۱۲.۴ ؛ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق بالکنی دوطرفه ، شیشه ساده ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق بالکنی دوطرفه ، شیشه ساده ۶.۱۲.۴ ؛ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق بالکنی دوطرفه ، شیشه رفلکس نقره ای ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق بالکنی دوطرفه شیشه رفلکس نقره ای ۶.۱۲.۴ ؛ ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • هزینه تولید درب سرویس پانل دار و شیشه برفی با ابعاد عرض ۷۰ و ۲۰۰ ارتفاع:

درب سرویس با پانل ویستابست

درب سرویسی ویستابست

 • یراق سرویسی ، شیشه برفی ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • یراق دو طرفه بالکنی ، شیشه برفی ۴.۱۴.۴ ؛ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • پنجره کشویی دو لنگه جفت ریل با ابعاد عرض ۲۰۰ و ۲۰۰ ارتفاع:

پنجره کشویی ویستابست

پنجره کشویی ویستابست با یک لنگه متحرک

 • قیمت با شیشه ساده ۴.۱۰.۴ ؛ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه رفلکس نقره ای ۴.۱۰.۴ ؛ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه ساده ۶.۸.۴ ؛ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه رفلکس نقره ای ۶.۸.۴ ؛ ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت پنجره کشویی سه لنگه جفت ریل  و دو لنگه باز شو در اطراف با ابعاد عرض ۲۰۰ و ۲۰۰ ارتفاع:

پنجره سه لت کشویی ویستابست

پنجره کشویی ویستابست با دو لنگه متحرک

 • قیمت با شیشه ساده ۴.۱۰.۴ ؛ ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه رفلکس نقره ای ۴.۱۰.۴ ؛ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه ساده ۶.۸.۴ ؛ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • قیمت با شیشه رفلکس نقره ای ۶.۸.۴ ؛ ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

گروه تولیدی و بازرگانی پنجره اول

ما سعی کردیم بهترین مشاوره را ارائه کنیم، در این راستا برای تهیه بهترین مقالات و به روز کردن آنها تمام تمامی تلاش خود را انجام می دهیم.

این مقاله، نمونه ای کوچک از این تلاش است که شما در آن می توانید قیمت ویستابست را مشاهده بفرماید.

قیمت پنجره لولایی ویستابست، کشویی ویستابست و تفاوت یراق آلات و شیشه به تفسیر توضیح داده شده است.

اما به دلیل نوسانات قیمت، بهتر است با استعلام از سامانه آنلاین ما و یا تماس با مشاوران، قیمت دقیق بگیرید.

بدیهی است که قیمت پنجره، بسته به ابعاد و نیاز مشتری، متغییر بوده و ما صرفا در این مقاله به بخش کوچکی از آن پرداختیم.

برای دریافت قیمت پنجره ویستابست، بهتر است با مشاوران ما در تماس باشید.

متغییر های عمده در تایین قیمت

عموما این متغییر ها بر اساس نظر نهایی کارشناس و همچنین میزان بودجه، تایین می گردند. قیمت پنجره ویستابست تولید شده استاندارد، می تواند در یک فرمت ثابت تفاوت های زیادی داشته باشد.

کار شناسان بر اساس سطح نشیمن پروفیل در پروژه های باز سازی و یا نوساز، این سطح مقاطع را پیشنهاد می دهند.

اما در نهایت، باتوجه به تفاوت قیمت در سطح مقاطع ، بودجه مورد نظر می تواند تاثیر زیادی در قیمت پنجره ویستابست داشته باشد.

البته همانطور که اشاره شد، قیمت Vistabest  به نسبت کیفیت پنجره تولید شده، مقرون به صرفه است.

پروفیل های لولایی ویستابست

ویستابست (Vistabest) در سبد فروش کالای خود، پروفیل های سری شصت سه کاناله، لبه پروازی سه کاناله، سری هفتاد پنج کاناله و پروفیل های رنگی یا لمینیت را دارا می باشد.

سطح مقاطع پنجره لولایی ویستابست، یکی از محبوب ترین پروفیل های موجود در بازار می باشند.

از دلایل این محبوبیت را می توان، آب بند و هوا بند قوی تر به نسبت کشویی و همچنین قابلیت طراحی پذیری  و انعطاف بسیار بالای آن بر شمرد.

اما از نظر قیمت نیز می توان به ترتیبی این سطح مقاطع را دسته بندی نمود:

 1. پروفیل فریم قاب سری شصت سه کاناله
 2. فریم سش سری شصت سه کاناله
 3. بال پرواز یا لبه باز سازی ، سه کاناله
 4. سری هفتاد پنج کاناله

قیمت پنجره دوجداره تولید شده با برند ویستابست، ارتباط مستقیمی با نوع پروفیل مصرفی دارد.

کشویی جفت ریل

Vistabest در سری پروفیل های ریلی، تنها از سطح مقطع جفت ریل بهره می برد.

این یکی از معایب برند ویستابست محسوب شده و در بازار رقابتی پنجره دوجداره Upvc  کمی آن را نسبت به رقبا پایین تر نگه می دارد.

اما کیفیت مواد اولیه مصرفی و همچنین قطر جداره های داخلی آن همواره نقطه قوت ویستابست (Vistabest) بوده که این عقب ماندگی را جبران می نماید.

یراق آلات

آیتم یراق و ملزومات، یکی از گسترده ترین موضوعات مربوط به قیمت محصول نهایی می باشد.

ما در این آنالیز به صورت مختصر و تنها به برسی موردی چند نمونه یراق ساده و پر تکرار پرداخته ایم.

یراق آلات مورد بررسی شامل موارد زیر میباشد:

 • تک حالته ها
 • دو حالته ها
 • یراق درب سوئیچی
 • بالکنی دو طرفه
 • سرویسی
 • کشویی

بیشتر آیتم های ذکر شده، می توانند نیاز مشتری را بابت دریافت قیمت پنجره ویستابست مرتفع نمایند.

شیشه

این آیتم می تواند شامل، شیشه های رنگی، ساده و یا با قطر های متفاوت شود.

اما تنوع قیمت در این آیتم نیز به مانند مقوله یراق آلات، گستردگی بسیار زیادی دارد.

پنجره اول در این آنالیز تنها به بررسی آیتم های مختصری می پردازیم.

 • شیشه ساده دوجداره ۴.۱۴.۴
 • شیشه ساده دوجداره ۶.۱۲.۴
 • شیشه رفلکس نقره ای ( سوپر سیلور ) ۶.۱۲.۴

تفاوت اسپیسر (فضای جدا کننده دو جداره شیشه)، با توجه به قطر شیشه ها، متغییر خواهد شد.

پنجره اول

گروه تولیدی و بازرگانی پنجره اول، در راستای مشتری مداری و حفظ منافع مشتریان گرامی و تولید کنندگان، در تلاش است قیمت ها را به روز نگه داشته و تغییرات را اعمال نماید.

اما برای بدست آوردن قیمت پنجره ویستابست، ابعاد پنجره ها را برای ما ارسال نمایید تا در سریع ترین زمان قیمت را دریافت کنید.

قیمت پنجره لولایی ویستابست و کشویی را با هم مقایسه کنید و خرید بصرفه ای داشته باشید.

بدیهی است که امکان مشابهت در ابعاد پنجره شما و شمایل مندرج در سایت، یکی نباشد.

و این آیتم ها صرفا برای آگاهی از حدود قیمت و مقایسه متغییر ها در متریال مصرفی تهیه شده است.

برای امتیاز دهی اینجا کلیک کنید
[کل: ۲ میانگین: ۵]